Svítilny pro výbušné prostředí

Co je to výbušné prostředí?

Značka certifikace ExVýbušné prostředí je místo, kde se v atmosféře vyskytuje směs hořlavých látek se vzduchem, tj. prostředí se zvýšenou koncentrací výbušných plynů, par nebo prachů. Vzniká za určitých podmínek při zpracovávání hořlavých materiálů, v místech, kde se nakládá s hořlavinami, s výbušninami nebo v jejich blízkostech. Prostory s nebezpečím výbuchu rozdělujeme do několika skupin a označují předepsaným piktogramem (žlutým trojúhelníkem s písmeny Ex).

Použití elektrických zařízení ve výbušném prostředí

Elektrická zařízení certifikovaná pro použití ve výbušném prostředí musí být navržena a konstruována takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nehrozilo nebezpečí výbuchu, například vlivem vysoké provozní teploty zařízení nebo jiskřením v elektrickém obvodu. Příkladem může být vypínač, uvnitř něhož v běžném prostředí vznikají jiskry na spínacích kontaktech. V prostředí s nebezpečím výbuchu by však i tyto nepatrné jiskry mohly iniciovat výbuch. Takové zařízení tak musí být provedeno tak, aby výbuchu předcházelo. Schválená elektrická zařízení pro použití ve výbušném prostředí mají vlastní certifikát FTZÚ.

Co je to certifikát FTZÚ?

Fyzikálně technický zkušební ústav s.p. (FTZÚ) v Ostravě Radvanicích je jediná autorizovaná zkušebna v České republice pro zkoušení jak strojních a elektrických zařízení, tak i ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu v dolech, ale především v chemickém průmyslu. FTZÚ provádí zkoušení a certifikaci v souladu s normami řady EN 45000 a je pro tyto činnosti akreditován Českým institutem pro akreditaci a autorizován Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Upravené svítilny MAG-LITE jsou otestovány tímto institutem pro použití do výbušného prostředí dle evropských norem stupněm krytí Zóna 2 EX II 362BT5 a jsou opatřeny certifikátem. V praxi to znamená, že je možné tyto certifikované svítilny používat na místech s vyšším nebezpečím výbuchu, jako např. při zásahu u požáru, ve většině provozů chemického průmyslu, na čerpacích stanicích při přečerpávání paliv atd. V České republice jsou hojně používány svítilny MINI MAG-LITE členy hasičských záchranných sborů. Spolu s nerezovými držáky na hasičské přilby tak tvoří součást základní osobní výstroje.

Certifikované svítilny najdete v samostatném oddělení SVÍTILNY PRO VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ a od ostatních je v nabídce poznáte žlutým symbolem "Ex".